top of page

 הרישום פתוח לתוכנית הדו-שנתית ולקורסים הבאים 

קורסי בחירה סמסטר א' לשנה"ל 2023-2024 יפורסמו בהמשך
בשלב זה ניתן להתרשם מקורסים שהוצעו בשנה החולפת

 

קורסים סמסטר ב'

bottom of page