top of page

תעודת סיום

תעודת סיום תוכנית לפסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות. התעודה תכלול את שם הלומד/ת ואת מקצועו/ה בהתאם לרישיון המקצוע שברשותו/ה, אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה.

התעודה הינה מטעם בית הספר ל -CBT  ובאישור איט"ה ותכלול אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה.

bottom of page