top of page

מתכונת הלימודים 

 

ביה"ס מציע תוכנית לימודים תלת-שנתית. השנתיים הראשונות הן לימודי חובה לצורך השלמת תוכנית הכשרה למטפלים התנהגותיים-קוגניטיביים המוכרת ע"י איט"ה. שנה ג' (אופציונאלית) הינה שנת העשרה, המציעה קורסים לצורך העמקה והתמקצעות בתחומי תוכן ספציפיים. הקורסים של שנה ג' פתוחים למטפלים מזרמים שונים (בתנאי שעומדים בדרישות הכניסה המוגדרים לכל קורס) וניתן להירשם לכל אחד מהקורסים בנפרד ללא קשר ללימודים בשנתיים הראשונות. 

מסלול בוקר –  קמפוס מקוון

לימודי ביה"ס יתקיימו באמצעות הזום, בימי ג' בין השעות 09:30-14:45 (6 שעות אקדמיות). תוכנית הלימודים ותהליך הלמידה זהים ללימודים הפורנטליים וכוללים: הרצאות, חדרי תרגול בזום בקבוצת קטנות, הדגמות חיות וסרטונים. חלה חובת נוכחות עם מסכים פתוחים במהלך השיעורים. חל איסור מוחלט על הקלטת השיעורים, ולא ניתן לצפות בהם במועד מאוחר יותר!! יש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון, ורוחב פס אינטרנט המאפשר גלישה נאותה. יש להתפנות באופן מלא ליום הלימודים ולהימנע מעיסוקים מקבילים, שאינם קשורים ללימודים. מסלול זה אינו מוכר לגמול השתלמות.

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 25.10.2022 (בשל הבחירות לכנסת מועד פתיחת הלימודים הוקדם בשבוע  מהתאריך המקורי 1.11.2022).

סיום שנת הלימודים 27.06.2023 (ייתכנו שינויים בתאריך הסיום, ועל כן יש לשריין את 4.7.23 כתאריך רזרבי)

מסלול צהרים – קמפוס רעננה (לימודים פרונטליים)

לימודי ביה"ס יתקיימו במכללה העירונית רעננה, רח' קרן היסוד 75, בימי ב' בין השעות 15:15-20:30

(6 שעות אקדמיות). מסלול זה יוגש להכרה לגמול השתלמות*.

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 31.10.2022

סיום שנת הלימודים 26.06.2023 (ייתכנו שינויים בתאריך הסיום, ועל כן יש לשריין את  3.7.23 כתאריך רזרבי)

* מסלול רעננה מתוכנן להיפתח בכיתה פרונטלית במידה ויוסרו כל המגבלות של משרד הבריאות לקורונה. במידה ויימשכו הגבלות הקורונה, גם מסלול זה יהיה מקוון ולא יוכר לגמול השתלמות. בלמידה מקוונת חלה חובת נוכחות עם מסכים פתוחים במהלך השיעורים. חל איסור מוחלט על הקלטת השיעורים, ולא ניתן לצפות בהם במועד מאוחר יותר!! יש להיערך עם מחשב הכולל מצלמה ומיקרופון, ורוחב פס אינטרנט המאפשר גלישה נאותה. יש להתפנות באופן מלא ליום הלימודים ולהימנע מעיסוקים מקבילים, שאינם קשורים ללימודים.

  • ​שנה א' כוללת 162 שעות שיוקדשו ללימוד המבואות ותרגול ביישום פרוטוקולים בסיסיים במגוון הפרעות תוך התייחסות למודל הרבדים (מתוכם כ-140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות בקמפוס רעננה, במידה ותיפתח כיתה פרונטלית. הלימודים בזום אינם מוכרים לגמול השתלמות)

  • שנה ב' כוללת 162 שעות שיוקדשו ללימוד גישות אינטגרטיביות מתקדמות בתחומים כגון: הפרעות אישיות (סכמה תרפיה, DBT), טיפול בטראומה (PE, CPT), הגל השלישי (מיינדפולנס, ACT), ועוד. (מתוכם כ-140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות בקמפוס רעננה, במידה ותיפתח כיתה פרונטלית. הלימודים בזום אינם מוכרים לגמול השתלמות)

 

  • התוכנית הדו-שנתית כוללת סה"כ 450 שעות, מתוכם: 

      250 שעות של למידה פרונטאלית

​200 שעות המוקדשות לרכישת מיומנויות ותרגול, מתוכם: 74 שעות להקניית מיומנויות ותרגול בכיתה/זום,         70 שעות תרגול בבית, 56 שעות הדרכה אותן יש לרכוש בנפרד

  • שנה ג' (אופציונאלי) קורסים מתקדמים לבחירה, במגוון תחומי התמקצעות. חלק מהקורסים יהיו סימסטריאלים וחלקם יהיו במתכונת של סדנאות מרוכזות. לפרטים נוספים ראה קורסי בחירה והשתלמויות

 

  • הלימודים יתקיימו במתכונת של למידה תיאורטית, תרגול והדרכה, הדגמות חיות ובמידת האפשר צפייה בסרטוני הדגמה טיפוליים. 

  • תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

 

יש לעיין בעלון ביה"ס

עלון ביה"ס הינו המסמך המחייב במקרה של סתירה בשוגג עם הכתוב באתר

תעודת סיום

 

תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות. 

התעודה הינה מטעם בית הספר ל - CBT ובאישור איט"ה ותכלול אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה. 

 

bottom of page