top of page

רישום ושכ"ל

 • המעוניינים להירשם לתוכנית הדו-שנתית מתבקשים למלא את טופס הרישום, לסרוק את המסמכים הנדרשים ולשלחם במייל לכתובת cbt.school.il@gmail.com  או בפקס: 09-8989291

 • דמי רישום בסך 200 ₪ ישולמו לפקודת בית הספר ל – CBT  לפני הראיון האישי.

 • הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ניסיון קליני, המלצות וראיון אישי.

 • פתיחת כל שנת לימודים בקמפוס המקוון ו/או בקמפוס רעננה תלויה במספר הנרשמים.  במידה ולא תיפתח שנת הלימודים התשלום יוחזר במלואו לאותה שנת לימוד, למעט דמי הרישום.

 • שכר לימוד  שנה א':

 • בשני הקמפוסים 8,462 ₪ + מע"מ – 9,900 ₪ לרישום מוקדם עד תאריך 15.08.2024 !!

 • שכ"ל מלא בשני הקמפוסים 9,402 ₪ + מע"מ – 11,000 ₪, לנרשמים מתאריך 16.8.2024.

 • שכר לימוד שנה ב':

 • תשלום מוקדם עד תאריך 10.6.24:  8,975 + מע"מ – 10,500 ₪

 • תשלום מאוחר מתאריך 11.6.24:  9,830 + מע"מ – 11,500 ₪

 • עלות ימי העיון של ביה"ס וקורסי הבחירה של שנה ג' יפורסמו בנפרד.

 • ניתן לחלק את שכר הלימוד לתשלומים בתיאום עם עירית 052-2499683.

 • ביטול רישום: ניתן לבטל את הרישום עד תאריך 1.9.24 והכסף יוחזר למעט עלות דמי רישום בסך 200 ₪ ועוד דמי ביטול עסקה בסך 150 ש"ח. ביטול לאחר התאריך 1.9.24 ועד תאריך 30.9.24 יזכה בהחזר שכ"ל בניכוי 2,000 ₪. ביטול רישום מתאריך 1.10.24 ואילך כרוך בחיוב מלוא שכר הלימוד לאותה שנה.

 • גובה שכ"ל עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעת מנהל ביה"ס.

 • פרטי התקשרות:

ביה"ס ל-CBT: ד"ר עופר פלד ת.ד. 266 צור משה, מיקוד 4281000

אתר ביה"ס  www.cbt-school.com

דוא"ל: cbt.school.il@gmail.com

פקס: 09-8989291

עירית טל פלד מנהלת אדמיניסטרטיבית: 052-2499683

ד"ר עופר פלד מנהל התוכנית: 052-2225113

bottom of page