top of page

טיפולים והדרכות 

נדבך מרכזי נוסף לתוכנית הלימודים הוא יישום הידע הנרכש ב-CBT בעבודה עם מטופלים. התלמידים נדרשים לטפל במקום עבודתם ב-10 מטופלים לפחות (5 מקרים בשנה), בגישת CBT. באחריות התלמידים העובדים במסגרות ציבוריות לקבל את אישור הממונים עליהם ולפעול בהתאם לנהלים הנהוגים במסגרתם. כמו כן, באחריות התלמידים לטפל במטופלים בתחום עיסוקם ולוודא שהם מכוסים בביטוח אחריות מקצועית, שנרכש על חשבונם או ממומן ע"י מקום עבודתם. ביה"ס אינו אחראי מקצועית או משפטית על הטיפולים הניתנים ע"י הלומדים ואינו אחראי לביטוח אחריות מקצועית עבורם.

 

לתלמידים הזקוקים למטופלים תיתכן אפשרות להשתלב במרכזיים טיפוליים בקהילה (בכפוף לתנאים המוגדרים בכל מרכז) או להיוועץ עם מנהל התוכנית לגבי פתרונות אפשריים במסגרות טיפול בקהילה. ההשתלבות נעשית בהתקשרות ישירה בין הלומדים ובין המרכזים הטיפוליים בקהילה. ביה"ס ל-CBT אינו צד בהתקשרות זו ואינו נושא באחריות מקצועית או משפטית כלשהיא בעניין.

בתקופת הלימודים בתוכנית הדו-שנתית של ביה"ס, התלמידים נדרשים לצבור  56 שעות הדרכה על מטופליהם (28 שעות הדרכה בכל שנת לימודים). התלמידים יכולים לקבל הדרכה פרטנית (מינימום 45 ד' למפגש) או בקבוצה של עד 4 משתתפים (לפי חישוב של חצי שעה לכל משתתף בפגישה) ביה"ס ממליץ על קבוצות הדרכה של עד 3 משתתפים. על התלמידים לבחור שני מדריכים שונים, המוכרים כמדריכים ע"י איט"ה (מדריך אחד בכל שנת לימודים). בסיום כל שנת לימודים, נדרש להגיש למדריך עבודה מסכמת של הצגת מקרה שלווה בהדרכה.  עלות ההדרכה ובדיקת עבודת סוף שנה, אינן חלק משכ"ל השנתי ועל המודרך לשלם בעבורן ישירות למדריך. 

לביה"ס רשימת מדריכים מומלצת (אך לא מחייבת) המחולקת בתחילת שנת הלימודים, אשר עשויה לסייע בבחירת המדריכ/ה. מומלץ להיעזר במנהל ביה"ס בבחירת המדריכים, לצורך התאמה מיטבית. 

ההתקשרות עם המדריכים היא באחריות הלומדים וכרוכה בתשלום של הלומדים ישירות למדריכים. ההדרכות נעשות בקליניקות של המדריכים או באופן מקוון או במקומות העבודה. ביה"ס ל-CBT אינו נושא באחריות מקצועית או משפטית כל שהיא להדרכות.

שימו לב! כדי להתקבל לאיט"ה כמטפל מומחה ב-CBT יש לעמוד בקריטריונים שאיט"ה מגדירה, ביניהם השלמה של עוד 44 שעות הדרכה כדי לצבור 100 שעות הדרכה (מתוכם איט"ה דורשת לפחות 50 שעות הדרכה פרטנית). בעלי תואר שני בעלי רישיונות במקצועות הליבה הטיפוליים (פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עו"ס, טיפול באומנות) העומדים בכל הדרישות יוכלו להתקבל לאיט"ה כחברים מומחים, מסלול המאפשר התקדמות למדריכי CBT מוסמכים. בעלי רישיונות בשאר המקצועות העומדים בכל הדרישות של איט"ה יוכלו להתקבל במעמד חברים  ויוכרו כבעלי הסמכה לשלב CBT בתחום מומחיותם. יש לקרוא את התקנון המלא המתפרסם באתר איט"ה והקריטריונים המפורסמים באתר זה הם המחייבים  http://www.itacbt.co.il

 

bottom of page