top of page

מתכונת הלימודים 

ביה"ס מציע תוכנית לימודים תלת-שנתית. השנתיים הראשונות הן לימודי חובה לצורך השלמת תוכנית הכשרה למטפלים התנהגותיים-קוגניטיביים המוכרת ע"י איט"ה. שנה ג' (אופציונאלית) הינה שנת העשרה, המציעה קורסים לצורך העמקה והתמקצעות בתחומי תוכן ספציפיים. הקורסים של שנה ג' פתוחים למטפלים מזרמים שונים (בתנאי שעומדים בדרישות הכניסה המוגדרים לכל קורס) וניתן להירשם לכל אחד מהקורסים בנפרד ללא קשר ללימודים בשנתיים הראשונות. שכ"ל של שנה ג' אינו כלול בעלות של התוכנית הדו-שנתית.

  • ​שנה א' כוללת 168 שעות שיוקדשו ללימוד המבואות ותרגול ביישום פרוטוקולים בסיסיים במגוון הפרעות תוך התייחסות למודל הרבדים, טיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, והדרכת הורים (מתוכם 140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות, בקמפוס רעננה. לימודים בזום אינם מוכרים לגמול השתלמות).

  • שנה ב' כוללת 168 שעות שיוקדשו לטיפול בהפרעות ספציפיות, לימוד ותרגול גישות אינטגרטיביות כגון: סכמה תרפיה, טיפול דיאלקטי התנהגותי, מיינדפולנס, ACT, גישה מוטיבציונית ועוד(מתוכם 140 שעות יוגשו להכרה לגמול השתלמות, בקמפוס רעננה. לימודים בזום אינם מוכרים לגמול השתלמות) . 

 

  • התוכנית הדו-שנתית כוללת סה"כ 450 שעות, מתוכם: 

    • 250 שעות של למידה פרונטאלית

    • ​200 שעות המוקדשות לרכישת מיומנויות ותרגול, מתוכם: 86 שעות להקניית מיומנויות ותרגול בכיתה, 58 שעות תרגול בבית, 56 שעות הדרכה אותן יש לרכוש בנפרד

 

  • שנה ג' (אופציונאלי) קורסים מתקדמים לבחירה, במגוון תחומי התמקצעות. חלק מהקורסים יהיו סימסטריאלים וחלקם יהיו במתכונת של סדנאות מרוכזות. לפרטים נוספים ראה קורסי בחירה והשתלמויות

 

  • הלימודים יתקיימו במתכונת של למידה תיאורטית, תרגול והדרכה, הדגמות חיות ובמידת האפשר צפייה בסרטוני הדגמה טיפוליים. 

  • תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

יש לעיין בידיעון ביה"ס

עלון ביה"ס הינו המסמך המחייב במקרה של סתירה בשוגג עם הכתוב באתר

תעודת סיום

תעודת סיום תוכנית לפסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית תוענק בתום שתי שנות הלימוד הראשונות ולאחר עמידה בכל המטלות. התעודה תכלול את שם הלומד/ת ואת מקצועו/ה בהתאם לרישיון המקצוע שברשותו/ה, אישור על סך שעות הלימוד ושעות ההדרכה.

התעודה הינה מטעם בית הספר ל -CBT  ובאישור איט"ה.

bottom of page