top of page

מטלות לימודיות 

  • קריאת חומרי הלימוד ועיון בספרות מקצועית מומלצת. 

  • השתתפות בתרגולים, ביצוע מטלות, מבחנים.

  • נוכחות - לפחות 80% משעות הלימוד.

  • הגשת הצגות מקרים טיפוליים - תיאור מקרה בכתב על פי כללי ה- Single Case והצגת מקרה בכיתה בתום כל שנת לימוד.

  • טיפול – במהלך 2 שנות הלימוד הראשונות יש לטפל ב-10 מטופלים לפחות (5 מטופלים בשנה) ולהתנסות לכל הפחות ב- 3 סוגים שונים של הפרעות.

  • רכישת הדרכה מקצועית ב-CBT בהיקף כולל של 56 שעות. ההדרכה תינתן ע"י שני מדריכים שונים המוכרים כמדריכים באיט"ה. נדרשות 25 שעות הדרכה לפחות אצל כל מדריך וקבלת חו"ד מהמדריכים המעידות על רכישת מיומנויות טיפול CBT ברמה נאותה. באחריות התלמידים להעביר את חו"ד הכתובות לביה"ס. ההתקשרות עם המדריכים המוכרים באיט"ה היא באחריות הלומדים והתשלום ניתן ישירות למדריכים. ביה"ס ל-CBT אינו נושא באחריות מקצועית או משפטית כלשהיא להדרכות.

עמידה וסיום כל חובות הלימוד בשנתיים הראשונות ופירעון שכ"ל הם תנאי לקבלת תעודת גמר. אי מילוי כל המטלות הלימודיות ו/או אי עמידה בסטנדרטים קליניים ואתיים הנדרשים מאיש מקצוע טיפולי, עלולים לגרום להפסקת הלימודים בתוכנית בהליך מסודר. במקרה כזה לא יוחזר התשלום עבור לימודיו של התלמיד/ה.

bottom of page