top of page

ארבעה מודלים לאינטגרציה בפסיכותרפיה

סיביטי ובהתבוננות על הגל השלישי

בהנחיית גב' קרן ניסן אילסר - פתיחה אוקטובר 2022

 

מודלים אינטגרטיביים מאפיינים את הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT) שכן הפרוטוקולים הקלאסיים משלבים את הפרספקטיבה ההתנהגותית עם הפרספקטיבה הקוגניטיבית, זו לצד זו. הגל השלישי מהווה הרחבה נוספת לאינטגרציה זו, כשהוא מוסיף פרספקטיבות פסיכודינמיות, בודהיסטיות, דיאלקטיות ועוד.

 

מטרת הקורס לעודד אצל המשתתפים-ות חשיבה מקצועית-אינטגרטיבית, קוהרנטית ואישית, שתאפשר להם-ן להשתמש בשילובים קיימים ו\או בשילובים אישיים של אלמנטים טיפוליים מעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (על גליו השונים) ועולם הטיפול הפסיכודינמי. הקורס יתמקד בהיכרות עם ארבעת המודלים העדכניים לאינטגרציה בפסיכותרפיה:

  • אקלקטיזם טכני (המתמקד בטכניקה הטיפולית)

  • אינטגרציה תיאורטית (שכוללת מודלים הרואים את הרב מימדיות שבאדם והמשלבים נקודות מבט תיאורטיות שונות באופן קוהרנטי)

  • הטמעה אינטגרטיבית (הכוללת שילוב גישות טיפוליות על מנת להניע תהליכים טיפוליים)

  • גורמים משותפים (טיפול תוך מתן דגש על מרכיבים שנמצאים בליבת השינוי בפסיכותרפיה).

 

במהלך הקורס נתבונן בגישות הגל השלישי דרך המודלים ונשתמש בהם לבניית המשגות ותוכניות טיפול אינטגרטיביות למטופלים-ות שיציגו התלמידים-ות.

 

הקורס פתוח לאנשי טיפול המכירים את גישות הטיפול בסכמה תרפיה, אקט, ו-DBT, שכן מוקד הקורס הוא למידה ויישום של אינטגרציה ולא לימוד מעמיק של כל אחת מגישות טיפול אלו.

לרישום ופרטים נוספים מוזמנים להתקשר לעירית, 052-2499683

לתיאור מורחב של הקורס

לטופס הרישום

bottom of page